UTH dostępny

Projekt nr POWR.03.05.00-00-A059/20, pt. „UTHRad – dostępny dla wszystkich”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój; Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Aktualności