UTH dostępny

O projekcie

O projekcie

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni w zakresie problematyki związanej z niepełnosprawnością, ponadto celem projektu jest wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności architektonicznej, organizacyjnej, proceduralnej oraz technologii wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Zadanie nr 1 Utworzenie Biura Osób Niepełnosprawnych (BON)

W ramach zadania nr 1 utworzone zostanie Biuro Osób Niepełnosprawnych (BON), działalnością którego kierował będzie Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań Pełnomocnika ds. ON należeć będzie:

 • odpowiedzialność za organizację i prawidłowe funkcjonowanie BON;
 • kompleksowe wspieranie studentów z niepełnosprawnością w procesie dydaktycznym oraz życiu społeczności akademickiej;
 • monitorowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • poszukiwanie nowych możliwości wspierania studentów UTH z niepełnosprawnością;
 • planowanie i opiniowanie rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych osób z różnymi niepełnosprawności w dostępie do procesu edukacji na poziomie szkoły wyższej.

W ramach działalności BON zatrudnieni zostaną:

 • Asystent ds. Osób Niepełnosprawnych do zadań którego należeć będzie wspieranie Pełnomocnika ds. ON we wszystkich aspektach funkcjonowania BON;
 • psycholog, socjoterapeutka i logopeda, którzy od marca 2021r. świadczyć będą specjalistyczne usługi poradnicze dla studentów z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji na temat zadania nr 1 udziela:

 Koordynator projektu
dr Mikołaj Olszewski
Biuro Projektu ul. Malczewskiego 29, pok. 23;  tel. 48 361 72 82, 507 816 993
e-mail: uthdostepny@uthrad.pl

Zadanie nr 2 Program podnoszenia kompetencji kadry zarządzająco-administracyjnej i dydaktycznej UTH Radom

Szanowni Państwo – Pracownicy UTH im.K.Pułaskiego w Radomiu!

Jako Uczelnia społecznie odpowiedzialna podjęliśmy wyzwanie jakim jest zwiększenie dostępności usług edukacyjnych świadczonych przez Naszą Uczelnię dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jednym z działań służących osiągnięciu założonego celu jest podnoszenie poziomu kompetencji kadry zarządzająco-administracyjnej i dydaktycznej naszej uczelni.

Realizując ideę społecznej odpowiedzialności serdecznie Państwa zapraszamy na bezpłatne szkolenia gwarantujące nam poszerzenie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do efektywnego, w kontekście potrzeb członków wskazanej zbiorowości, zarządzania uczelnią, współpracy na płaszczyźnie organizacyjno-administracyjnej oraz realizacji procesu dydaktycznego, w tym bezpieczeństwa pracy z osobami niepełnosprawnymi podczas zajęć praktycznych, jakość których ogrywa kluczową rolę w kształtowaniu dostępności procesu edukacji na poziomie szkoły wyższej dla osób z niepełnosprawnością, a tym samym wyrównaniu szans edukacyjnych członków wskazanej zbiorowości.

Szkolenia realizowane będą przez doświadczonych ekspertów legitymujących się doświadczeniem praktycznym.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Deklaracja udziału w projekcie – załącznik nr 1 do pobrania) i dostarczyć do sekretariatu Wydziału, którego Jesteście Państwo Pracownikami w terminie do 30 kwietnia 2021r. (w terminach i godzinach pracy stacjonarnej sekretariatów). Załączniki nr 2, 3 i 4, stanowiące integralny element uczestnictwa w szkoleniach, zostaną od Państwa zebrane w trakcie uczestnictwa w szkoleniach.

Uwaga! W zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki świadczonej przez Państwa pracy można zadeklarować udział w kilku szkoleniach adresowanych do grupy zawodowej, której Jesteście Państwo Przedstawicielami.


Tematyka i harmonogram szkoleń:
 

 

Ścieżka MINI – 04.01 -31.XII.2021

Temat szkolenia Termin realizacji Łączna liczba grup Łączna liczba uczestników
1.Warsztaty kształtujące świadomość niepełnosprawności V.2021-6 grup
XI.2021-5 grup
11 264
2. Wsparcie osób niepełnosprawnych podczas zajęć praktycznych XI.2021 2 20
Ścieżka MIDI -01.01.2022 -31.10.2023
3. Komunikacja z osobami głuchymi oraz niedosłyszącymi  (szkolenie 2-dniowe) II.2022 -2 grupy
V.2022- 2 grupy
XI. 2022- 2 grupy
6 96
4. Zaburzenia psychiczne oraz kryzys zdrowia psychicznego. II.2022 -4 grupy
V.2022- 4 grupy
XI. 2022- 4 grupy
12 192
5. Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnością II.2022 -4 grupy
V.2022- 4 grupy
XI. 2022- 4 grupy
12 192
6. Audiodeskrypcja w materiałach audiowizualnych II.2022 -4 grupy
V.2022- 4 grupy
XI. 2022- 4 grupy
12 192
7. Zarządzanie uczelnią w kontekście zapewnienia dostępności dla OzN V.2022 – 1 grupa 1 24
8. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych V.2023 – 1 grupa  1 90
9. Wsparcie osób niepełnosprawnych podczas zajęć praktycznych X.2022 -2 grupy
IV.2023 -2 grupy
4 40

 

W zamach zadania 2 zrealizowane zostaną również:

 • w ramach Ścieżki Mini, w 2021 roku wizyty studyjne w wiodących pod kątem „ogólnej dostępności” polskich ośrodkach akademickich, ukierunkowane na implementację stosowanych tam „dobrych praktyk” w zakresie kształtowania dostępności kształcenia na poziomie szkoły wyższej dla osób z niepełnosprawnościami;
 • w ramach Ścieżki MIDI, w maju 2023 roku „Dni bezpieczeństwa” ukierunkowane na podniesienie poziomu świadomości wszystkich grup interesariuszy związanych z funkcjonowaniem Naszej Uczelni, a tym samym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela:

Asystent Koordynatora ds. szkoleń (szkol.1,3,4,5,6,7) :
dr Jolanta Borek
Biuro Projektu ul. Malczewskiego 29, pok. 23;  tel. 48 361 72 82
e-mail: j.borek@uthrad.pl

Specjalista ds. bezpieczeństwa (szkol.2,8,9):
Justyna Wachnicka
Malczewskiego 29, tel. 48 361 72 33
e-mail: j.wachnicka@uthrad.pl

Koordynator projektu
dr Mikołaj Olszewski
Biuro Projektu ul. Malczewskiego 29, pok. 23;  tel. 48 361 72 82
e-mail: uthdostepny@uthrad.pl

Zadanie nr 3 Opracowanie procedur gwarantujących dostępność kształcenia na poziomie wyższym osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Celem zadania jest opracowanie procedur gwarantujących dostępność kształcenia na poziomie wyższym osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Cel zostanie osiągnięty poprzez dokonanie, w dwu etapach,  oceny i aktualizacji obowiązujących oraz utworzenia nowych dokumentów współokreślających dostępność procesu kształcenia na UTH Radom dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W etapie pierwszych przeprowadzony zostanie horyzontalny przegląd  i analiza obowiązujących w UTH Radom dokumentów pod kątem ich spójności względem praw osób z niepełnosprawnością. Analizą objęte zostaną zarówno dokumenty ogólnouczelniane, wydziałowe jak i dokumenty jednostek międzywydziałowych. Przygotowane  i wdrożone zostaną m.in. aktualizacje: statutu UTH, regulaminu studiów, regulaminu szkoły doktorskiej, regulaminu studiów podyplomowych, regulaminu pomocy materialnej, regulaminu wsparcia studentów z niepełnosprawnością, regulaminu domów studenckich, zasad rekrutacji, zasad funkcjonowania jednostki ds. osób z niepełnosprawnością.

W etapie drugim opracowany zostanie zestaw  kluczowych procedur w zakresie dostępności kształcenia na UTH Radom dla osób z niepełnosprawnością.  Liczba i zakres merytoryczno-funkcjonalny  procedur dostosowany zostanie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o dostępności cyfrowej oraz projektowanej Ustawy o Dostępności.

Procedury uwzględniać będą specyfikę funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami.  Opracowane zostaną z uwzględnieniem wszystkich grup pracowników, wszystkich rodzajów niepełnosprawności, indywidualnych potrzeb i uwarunkowań uczelni oraz standardów światowych. Procedury wejdą w życie Zarządzeniem Rektora UTH Radom.

Szczegółowych informacji na temat zadania nr 3 udziela:

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych:
Biuro Projektu ul. Malczewskiego 29, pok. 23;  tel. 48 361 72 82

Koordynator projektu
dr Mikołaj Olszewski
Biuro Projektu ul. Malczewskiego 29, pok. 23;  tel. 48 361 72 82
e-mail: uthdostepny@uthrad.pl

Zadanie nr 4 Likwidacja barier architektonicznych w miejscach kluczowych dla funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w UTHRadom

„Każda przestrzeń powinna umożliwiać maksymalnie samodzielne i świadome jej użytkowanie.Powinna być dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczeniai urządzenia jej towarzyszące były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi.”

Dzięki realizacji działań założonych w zadaniu nr 4 projektu  poziom dostępności usług edukacyjnych Naszej stanie się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

W Ścieżce MINI zrealizowane zostaną działania ukierunkowane na podwyższenie poziomu dostępności obiektu Rektoratu, w którym prowadzona jest obsługa kandydatów na studia oraz znajduje się siedziba Pełnomocnika ds. OzN, który jest częściowo przystosowany dla potrzeb OzN (posiada podjazdy, windę, przystosowaną toaletę, miejsce parkingowe blisko wejścia do budynku, biurka przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich w pokojach, w których obsługiwani są studenci niepełnosprawni)

W celu zwiększenia dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością zostaną wykonane następujące prace:

 • wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych,
 • obniżenie blatu portierni,
 • instalacja pętli induktofonicznych w newralgicznych miejscach budynku (aby ułatwić komunikację studentom i interesantom z zaburzeniami słuchu/ użytkującym aparaty słuchowe),
 • montaż oznakowania poziomego dla osób niewidomych i niedowidzących, pełniącego funkcje ostrzegawcze i informacyjne, rezultatem którego będzie utworzenie tzw. strefy oznakowania dotykowego w postaci „pól uwagi” i linii prowadzących” pozwalających osobom niewidomym i słabowidzącym poruszać się bezpiecznie,
 • montaż oznakowania drzwi w alfabecie Braille’a,
 • montaż poręczy przyściennych wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • montaż tablic informacyjnych z opisem w alfabecie Braille’a.


W budynkach dydaktycznych Uczelni zrealizowane zostaną następujące działania:

 • wykonanie i montaż tabliczek przydrzwiowych w formie wypukłej z numeracją w alfabecie Braille’a,
 • montaż pętli induktofonicznych w portierniach i Biurach Obsługi Studenta, wspomagających proces komunikowania się użytkownikom aparatów słuchowych,
 • zakup krzesła ewakuacyjnego wraz z skrzynką do przechowywania,
 • instalacja poręczy przyściennych w wybranych budynkach,
 • obniżenie lad w recepcji i szatni, w wybranych budynkach,
 • instrukcje bezpieczeństwa p.poż. z dostosowaniem ewakuacji dla osób niepełnosprawnych dla każdego budynku.
 • wykonanie prac przed budynkami dydaktycznymi celem zrównania poziomu 8 studzienek kanalizacyjnych z chodnikiem.


W Ścieżce MIDI, celem zwiększenia dostępności obiektów ważnych dla funkcjonowania studentów z  niepełnosprawnością, zrealizowane zostaną następujące działania:

 • opracowanie projektu oraz wykonanie windy wraz z budową szybu,
 • opracowanie projektu wraz z montażem windy i przebudową istniejącego szybu,
 • opracowanie projektu wraz z budową nowego wejścia do budynku.

Inwestycja zrealizowana zostanie w zespole budynków przy ul. Chrobrego 27 podnosząc poziom ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

 

Szczegółowych informacji na temat zadania nr 4 udziela:

 Asystent Koordynatora ds. architektonicznych:
Karolina Firlej
Malczewskiego 29, tel. 48 361 72 54
e-mail: k.firlej@uthrad.pl

Koordynator projektu
dr Mikołaj Olszewski
Biuro Projektu ul. Malczewskiego 29, pok. 23;  tel. 48 361 72 82
e-mail: uthdostepny@uthrad.pl

Zadanie nr 5 Likwidacja barier komunikacyjnych/cyfrowych (technologiczno-technicznych) w UTH Radom

W ramach ścieżki MINI będzie dokonane:

 • zakup i wdrożenie systemu do zarządzania treścią pozwalający na dostosowanie zawartości do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami,

W ramach ścieżki MIDI będzie dokonane:

 • zakup systemu informatycznego dla studentów z niepełnosprawnością, zawierającego m. in. elektroniczne egzaminowanie, zajęcia i zaliczenia online, obrony online, wirtualne laboratoria.

Szczegółowych informacji na temat zadania nr 5 udziela:

Asystent Koordynatora ds. informatycznych:
Michał Czyżewicz
Malczewskiego 29, tel. 48 361 7024, 662 113 699
e-mail: michal.czyzewicz@uthrad.pl

Pracownik ds. wsparcia informatycznego
Kinga Ryszewska
telefon 48 361 7027
email k.ryszewska@uthrad.pl

Koordynator projektu
dr Mikołaj Olszewski
Biuro Projektu ul. Malczewskiego 29, pok. 23;  tel. 48 361 72 82
e-mail: uthdostepny@uthrad.pl